KÖMÜR DAĞITIMI VE İSTİFLEME İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KÖMÜR DAĞITIMI VE İSTİFLEME İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KÖMÜR DAĞITIMI VE İSTİFLEME İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

KÖMÜR DAĞITIMI VE İSTİFLEME İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
DENİZLİ PAMUKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
2022-2023 Yılı Pamukkale Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Pamukkale İlçesine Bağlı 61 Mahallede İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar İçin 2890 Ton Kömürün Dağıtımı Ve Depoya İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2022/804625
 
1-İdarenin
a) Adı
:
Denizli Pamukkale Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
b) Adresi
:
Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi No:145/A Pamukkale - DENİZLİ 20100
c) Telefon ve faks numarası
:
2582615737 - 2584612204
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2022-2023 Yılı Pamukkale Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Pamukkale İlçesine Bağlı 61 Mahallede İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar İçin 2890 Ton Kömürün Dağıtımı Ve Depoya İstifleme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Pamukkale İlçesine Bağlı 61 Mahallede İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar İçin 2890 Ton Kömürün Dağıtımı Ve Depoya İstifleme İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Pamukkale İlçesine Bağlı 61 Mahallede İhtiyaç Sahibi Haneler
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
22.08.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Pamukkale Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


İlan İçin TIKLAYINIZ